Gyengénlátóknak

Házirend

Lehel Csarnok házirend kereskedők részére

A csarnok területén az egyes áruféleségek árusításának lehetőségét az üzemeltető az alábbiak szerint szabályozza:

Metrószint: élelmiszer, vendéglátás, ruházat, iparcikk, egyéb

Földszint: élelmiszer

Galéria: ruházat, iparcikk, vendéglátás, szolgáltatás, élelmiszer, egyéb

 

Árusítás rendje árusító asztalokon, területen

 1. Árusítás az Üzemeltető által kijelölt, napi helyhasználati díj megfizetése ellenében igénybe vehető területről történhet. Árusítani csak a kijelölt és bérelt területen, vagy árusító asztalokról lehetséges.
 2. Az Üzemeltető által kijelölt területnél nagyobb területen folytatott árusítás az üzemeltetési engedély megvonását eredményezi.
 3. A kereskedő az áruszállítást, lerakodást köteles a vásárlók és a többi kereskedő zavarása nélkül végezni.
 4. A csarnok nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül 1-1 órát tartózkodhat a kereskedő a piac területén. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől.
 5. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a csarnok területén.

 

Árusítás rendje üzlethelyiségben

 1. Üzlethelyiségben folytatott árusítás során a kereskedő köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint az árusítóhely – a piac nyitvatartási idején belüli – nyitva tartását az árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni.
 2. Árufeltöltés:
  1. A teherforgalom a raktártéren keresztül, teherlifttel biztosított.
  2. A tehergépjárművek a raktártérben állhatnak meg a kirakodás időtartamára. A teherlifttől az árubeszállítást gumikerekű kiskocsival lehet elvégezni.
 3. A raktártér közös használatú részeit áru, göngyöleg, hulladék, stb. tárolására nem vehetik igénybe.
 4. A csarnok nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül 1-1 órát tartózkodhat a kereskedő a csarnok területén.
  1. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől.
 5. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén.

 

Mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, magáncég árusításának feltételei

 1. A piac területén a mezőgazdasági őstermelők, kistermelők, egyéni vállalkozók, magáncégek részére kijelölt területen történő árusítás feltételei:
  • Őstermelők esetében az őstermelői igazolvány eredeti példánya, a személyi igazolvány, a permetezési napló, az adószám és a jogszabályi előírás szerinti regisztrációs szám bemutatása. Mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, maga termelte mezőgazdasági termékből előállított, nem hőkezelt savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, termesztett és vadon termő gombát, saját tenyésztésű-nevelésű állatból származó tejet, tejtermékeket, tojást, továbbá csak sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, húskészítményt, olvasztott étkezési zsírt árusíthat.
  • Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozást igazoló dokumentum és a személyi igazolvány, magáncég esetében a cégkivonat és az aláírási címpéldány – illetve az árusítani kívánt termék függvényében egyéb jogszabály szerint szükséges engedélyek.
 1. Egy néven állandó bérlőként maximum 2 asztalon lehet árusítani.
 2. A nyitást megelőző előkészületre, áru kipakolására és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a bérlő a csarnok területén.
 3. Azt az árusító asztalt, amelynek havidíját az Üzemeltető részére befizették ugyan, de 07.00 óráig nem foglalták el, az Üzemeltető más részére bérbe adhatja.
 4. A vásárlók közlekedésének biztosítása érdekében az árusító asztalok elé kipakolni nem szabad (kivétel virágárusítás).
 5. Az árusító asztal használója az árusítás befejeztével köteles az árusító asztalt és környékét üresen hagyni, az asztalon, az asztal előtti és mögötti területen összetakarítani.
 6. Az asztal bérlője köteles az Üzemeltető által kijelölt asztalt elfoglalni, amennyiben nap közben másik asztal felszabadul, kizárólag az üzemeltető engedélyével és a napidíj megfizetése ellenében veheti igénybe a felszabadult asztalt.

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
 2. Vásárcsarnokban és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.
 3. Vásárcsarnokban és piacon vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész folytathat kereskedelmi tevékenységet.
 4. Őstermelők és kistermelők kötelesek maguknál tartani érvényes őstermelői, kistermelői igazolványukat/FELIR számot igazoló dokumentumot, a permetezési naplót, valamint ellenőrzés céljára árumintát adni. Rendelkezniük kell felvásárlási jeggyel, számla- vagy nyugtaadási kötelezettségük teljesítéséhez szükséges kellékekkel.
 5. Vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kiskereskedelmi tevékenységet nem folytathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
 6. A csarnokban csak az Üzemeltető által kötött szerződés, kiadott helyhasználati engedély, illetve a havi vagy napi helyhasználati díj befizetéséről az Üzemeltető által kiállított készpénzfizetési számla alapján szabad árusítani.
 7. A Helyhasználó az Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 8. Aki a csarnokban értékesít, és nincs a helyhasználati díj befizetéséről érvényes készpénzfizetési számlája vagy helyhasználati szerződése, vagy azt az Üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 9. A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja.
 10. A határozott időre szóló bérleti szerződést az érvényesség utolsó napjáig meg kell újítani, ellenkező esetben a korábban bérelt hely más részére értékesítésre kerül.
 11. A Helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár, valamint a Helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére – az Üzemeltető felszólítására – visszaállítani. A helyhasználat bármilyen jogcímen történő megszűnésekor Helyhasználó köteles az eredeti állapotot saját költségére visszaállítani.
 12. A csarnok területére járművel behajtani árufeltöltés céljából a raktártérbe, vásárlás céljából a csarnok legfelső két szintjén található vásárlói parkolóba, parkolójegy húzását követően szabad. A parkoló területén való közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak, max. 5 km/h a megengedett sebesség a jobbra tartás szabályainak betartásával.
 13. Piaci ügyintézés, bérletfizetés hétfőtől péntekig munkaidőben. A napi díjszedés a csarnok nyitásától kezdődően folyamatosan történik. A díjszedésre jogosult munkavállalók arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ellenőrzésre jogosult a pénzügyi előadó.
 14. Az árusítóhelyeket, a közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad.
 15. A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani, és a kijelölt tárolóba tenni.
 16. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható
 17. Az Üzemeltető az általa vállalt és teljesített negyedéves kötelező kártevőirtáson felül rendkívüli kártevőirtást rendelhet el, amelyet Helyhasználó az engedélyezett eszközök, szerek felhasználásával köteles végrehajtani, és felszólíthatja a Helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére.
 18. Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó köteles külön díjat fizetni, vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.
 19. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a csarnok területére bevinni, ott tárolni tilos.
 20. A csarnok területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.
 21. A csarnok területén dohányozni TILOS, kizárólag a bejáratoktól minimum 5 m távolságban lehet.
 22. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben tulajdonosa annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni (mák, aszalt gyümölcs).
 23. Élő állatot a csarnok területén árusítani tilos.
 24. A piaci gombaszakellenőr a csarnokba hozott, árusításra bemutatott szabadban termő vagy termesztett gombát az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére bevizsgálja, a közfogyasztásra alkalmatlan gombát elkobozza és megsemmisíti, a közfogyasztásra alkalmas tételről igazolást állít ki, érvényes igazolás hiányában a gombaárusítás TILOS.
 25. Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti.
 26. Az Üzemeltető jogosult ellenőrzi a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, stb.) előírások betartását.
 27. A csarnok területén működő vendéglátóhelyek csak a csarnok nyitvatartási ideje alatt üzemelhetnek.
 28. A csarnokban elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az Üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a Helyhasználótól megőrzésre átvette.
 29. Az Üzemeltető gondoskodik a csarnok rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások ellenértékét a helyhasználati díjak magukban foglalják.
 30. Az üzemeltető képviselője a hatósággal együttműködve árumintát vehet, melyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig a hatósági képviselő megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá helyezheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
 31. Árufeltöltés a csarnokban lévő teherliftek igénybevételével lehetséges.
 32. A raktártérben történő rakodásnál is kötelező a jegyváltás, a rakodás célú benntartózkodás időtartama maximum 60 perc, ezt követően percenként 50.- Ft fizetendő, melyet a jegy alapján kell fizetni a parkolóautomatánál, enélkül a kilépés TILOS.
 33. A csarnok területén gépjárművel parkolni díjfizetés ellenében kizárólag a fizetőparkoló területén szabad.
 34. Az áruszállító lift és az értékesítőhely közötti áruszállítás csak gumikerekű kiskocsival, illetve kézi erővel történhet.
 35. A bérlők részére az Üzemeltető közhasználatú illemhely használatot nyújt külön díjazás nélkül.
 36. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján folytatható.
 37. Tilos a piacon ittas vagy bódult állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 38. Ha az üzemeltető a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti a kereskedőt, az üzemeltető a szabálysértőt határozott időre, vagy végleg kitilthatja a piac területéről.
 39. Az ünnepnapok körüli nyitvatartási rend meghatározására az üzemeltető jogosult.
 40. A COVID-19 járványhelyzetre vonatkozó aktuális Kormányrendelet, Lehel Csarnokra vonatkozó és ott alkalmazandó részéről a Piacfelügyelet tájékoztatást ad ki. Ez a helyi rendelkezés minden kereskedőre és alkalmazottjára, a Lehel Csarnok területén dolgozó összes munkavállalóra egyetemlegesen és kötelezően vonatkozik.

Megsértőire, a házirend vonatkozó (39.pont) része alkalmazandó.

 

Jelen Házirend 2021. november 19. napjától érvényes.